Wednesday, March 8, 2017

•akylóza

•akylóza [rec.], ankyhsis — ztuhlost kloubní, vznikající jako následek poraněni nebo onemocnění kloubu.

Deník pokladní

deník pokladní, účetní kniha, v níž se podle účetních dokladů zapisují účetní případy v časovém uspořádání.

Tuesday, March 7, 2017

Brontěová

Brontěová [-ty-] Emily (Jane). 1818 až 1848, angl. real, spisovatelka, sestra Anny a Charlotty B. Její román Na Větrné hůrce, příběh vášnivých lásek a nenáviNti. patři k největším v angl.

Armstrong

Armstrong [ár-] Louis, 1900-1971, zvaný Satchmo, amer. černošský trum-petísta, zpěvák, dirigent a skladatel; hl. představitel neworleánského džezu. Armstrong [ár-] Nejí Alden. *1930, amer. kosmonaut. Účastník letu Ge-mini 8, velitel Apolla 11; jako první člověk vstoupil na Měsíc (21.7. 1969 ve 3 h 56 min). Nyní univ. profesor. Arnauld [-no-] Antoine, 1612 — 1694, zvaný Velký A., fr. učenec a teolog, stoupenec jansenismu; autor publikaci proti jezuitům.

Barone

Barone [-ró-] Enrico, 1859 — 1924, it. burž. ekonom. Zabýval se teorii hosp. rovnováhy, kterou hledal pomoci mat. mezních veličin.

Vše odborového svazu

vše odborového svazu, — krize v KSČ 2. 10. 1933 Henlein vydal

Cytotaxooomie

cytotaxooomie [řec.], směr moderní taxonomie; klade při třídění organismů důraz na počet chromozómů a na cytologické vlastnosti.

Dlask

dlask, Coccothraustes — rod pestře zbarvených ptáků z čeledi pécka vo-vitých. Jediný druh d. tlusozobý. Coccothraustes coccothraustes, živi semeny. V ČSSR je chráněný, dláto, ruční nástroj k obráběni dřeva i podle tvaru břitu je např. ploché, púlkulaté.

Monday, March 6, 2017

Bass Eduard

Bass Eduard, 1888—1946, vl.jm.

Daoberval

Daoberval [do-] Jean, 1742 — 1805, vl. jm. Bercher, fr. tanečník a chorecgra:; tvůrce žánru komedijního baletu. Daubignv (dobiňi) Charles-Frasgoit, 1817-1878, fr. malíř a grafik; plené-rista barbizonské školy. Ovlivněn T. Rousseauem, Corotem, Milletem a Courbetem přešel k malbě svidými skvrnami, vyjadřující náladu říčních krajin (Zátoka, Čluny na Oise1 Byl prvním malířem pracujícím na velké formáty přímo před motivem v krajině; ovlivnil impresionisty.

Dubnové teze

dubnové teze, teze, které předložil Lenin 17. 4. 1917 po návratu do Petrohradu ze švýc. emigrace; vytyčily kurs na přerůstáni burž. dem. řev. v řev. socialistickou.

Duplikát

duplikát [lat.], druhé vyhotoveni, druhý exemplář se stejnou platnosti jako originál.

Cakewalk

cakewalk [kejkvók. angl.], tanec amer. černochů, jenž pronikl zač. 20.st. do Evropy.

Batizovské pleso

Batizovské pleso, karové jezero na S Slovenska na již. svahu Vysokých Tater, 1889 m n.m., 2,78 ha, hluboké až 11,2 m.

Sunday, March 5, 2017

Deviometr

deviometr[lat. -I- řec.] viz modulometr. devitaiizace zubu [lat.], umrtvení nervu v zubu, odstraněni zubni dřeně postižené zánětem a zaplnění dřeňové dutiny zubu dezinfekční pastou, deviza [fr ], úvěrový a platební dokument vyjádřený v cizí měně,používaný v mez. zúčtováni. Může mit různé formy, např. jako akreditiv, šek, směnka, bankovní kabelový příkaz k převodu peněz na konta tuzemských bank.

V ČSSR

v ČSSR, např. u Lištic (poblíž Berouna), Chuchle.

5 let. Jedinou polit

5 let. Jedinou polit, stranou je Fronta národního osvobození, pod jejímž vedením pracují všechny spol. a odborové organizace, např. Jednotný svaz alžírských pracujících. Národní svaz alžírských zemědělců. - Adm. se A. člení na 15 vilájetů (dříve departementů).

Bažin

Bažin [-zen] André. 1918—1958, fr. film. kritik a teoretik (Co je film), red. film. časopisů (Les Cahiers du Ciněma, Film. sešity).

Bello

Bello [-ljo], m. v sz. Kolumbii v Centrální Kordilleře, 148 400 obyv. Prům. text., potravinářský.

Dassia

Dassia [-sen] Jules, *1911, amer. pokrokový režisér; od 1950 v Evropě, tvůrce kritických filmů o amer. spoL (Obnažené město, Hrubá sílá), ve Francii Rififi, Ten, který musí zemřít, v Řecku Nikdy v neděli. Manžel herečky Mercouríové.

Saturday, March 4, 2017

Adiek Bohumil

Adiek Bohumil, 1848 — 1915, č. drama. Jeho tragédií Salomena zahájila. 11. 1883 činnost nově zbudo-vaiND v Praze.

Cankov Alexander

Cankov Alexander, 1879-1959, bulh.

Baluchitherium

Baluchitherium [-té-], obrovský, bezro-hý nosorožec z čeledi Rhinocerotidea, s výškou v ramenech až 6,5 m. Žil v Asii koncem oligocénu a počátkem

Cytolýza

cytolýza [řec.J, rozklad buňky cytomorfologie [řec.J, obor cytologie; studuje tvarové vlastnosti buněčných struktur.

Aněík Zdena

Aněík Zdena, 1900—1972, č. novinář

1960 — 72 polit

1960 — 72 polit, nestabilita (pět státních převratů,

Friday, March 3, 2017

Bowle

bowle [bou-, angl.] a) stolní nádoba na chlazené nápoje; b) chlazené bílé nebo šumivé vino s ovocem a s ovocnou šťávou.

Lislavé

lislavé, člen koř. ČSAV (1975) a SAV (1975). L.s.c. (1972) za teor. práce o vláknitých bílkovinách.

B. tónu

b. tónu, jedna ze zákl. vlastností tónu vedle výšky, síly a délky, daná počtem alikvotních tónů a poměrem jejich amplitud k amplitudě zákl. tónu. Je charakteristická pro každý nástroj nebo hlas; 5. mysl. krev zvěře, barvář bavorský, hladkosrsté plemeno loveckého psa vyšlechtěné v Německu. Používá se ke sledování stop zdravé nebo postřelené zvěře, barvářství, prům. obor zabývající se výr. syntetických org. barviv. barvení, biol. b. mikroskopických preparátů - metoda obarvení některých struktur buněk nebo tkání k snadnějšímu pozorování. Specifické reakce různých buněčných částí umožňují selektivní obarvení např. jad. aparátu, blány buněčné, bičíku, tukových zrn. Vitální b. je šetrné obarvení živých buněk zředěnými roztoky barviv k pozorování buněk za živa. Pro diagnostiku mikroorganismů jsou cenná diferenciální b., např. b. Gramovo, jímž se rozdělují bakterie na gram-pozitivní a gramnegativní. barvení hliníku, vytváření barevných odstínů přímo na hliníku a jeho slitinách ponořením do org. barviv obvykle po eloxování nebo chem. oxidaci.

Barcelona

Barcelona [-se], přístavní m. ve Španělsku v Katalánsku u Středozemního moře, 1,83 mil. obyv. Prúm. text., keramický, kožedělný, automobilový, let., lodařský, eLtech., stroj., ropy, chem. (plastické hmoty), potr., polygr. Dop. křižovatka; největší špan. přístav; podzemní dráha. Stav. památky ve středu m., okolo moderní výstavba. Vysoké školy, univ. (zal. 1450 a 1968); konzervatoř, muzea, knihovny, div. Kult., hosp. a polit, středisko Kata-lánska. — Pův. kartaginské Barcino, řím. Faventia Iulia Augusta Pia, od 415 n.l. vizigótská, od 713 arab.; 803 hl.m. špan. marky, od 877 hrabství, od 1137 součást Aragónie. Koncem 19.st. středisko katalánského auto-nomistického hnutí, 1931 v B. vyhlášena auton. Katalánská řep.; ve špan. obč. válce dočasně 1937 — 39 hl. městem. Od 1977 hl.m. auton. Katalán-ska.

Bogart

Bogart [bougárt] Humphrey, 1899 až 1957, amer. film. herec (Maltézský sokol. Konvoj do Murmanská, Poklad na Sierra Madre).

Thursday, March 2, 2017

Dimaj

Dimaj, lat. Danubius, něm. Donau, mad. Duna, srbch. a bulh. Dunav, rumunský Dunárea — ř. v Evropě, 2850 km dlouhá, povodí 817000 km2. Vzniká soutokem ř. Brege a Brigách ve Schwarzwaldu (NSR), protéká Rakouskem, ČSSR(172 km dlouhý úsek), Maďarskem, Jugoslávií, Rumunskem, na dolním toku tvoří část hranice Rumunska s Jugoslávií, s Bulharskem a SSSR. V deltě (asi 4300 km2) do Černého moře se D. dělí na rameno Sulinské, Svatojiřské a Kilijské; stř. roč. průtok v ústí (Sulina) je 6430 m3. . s-1. Splavný od Ulmu (2583 km), pro větší lodě ód Řezná (2379 km), pro nám. lodě do Bráily. Evr. vodní cesta, plavbu řídí Dunajská komise. D. je spojen průplavem s Rýnem (přes Mohan). Největší hydroelektrárna v Železných vratech na hranicích jug.-rumunských. V.t. tabulka Hlavní přítoky Dunaje.

Caracciola

Caracciola [ka-čó-] Rodo/fo, 1901 až 1959, it. automobilový závodník, držitel 17 rekordů v závodech do vrchu

Carioca

carioca [karjoka, port.], moderní spol. tanec pův. z Brazílie; vznikl z rumby, carismus [-iz-], vládni systém v Rusku s carovou neomezenou mocí (samo-děržavi).

Bytom

Bytom, m. v již. Polsku ve vojvodství Katovice, 232 400 obyv. Prům. těžký, těžební (kamenné uhlí, rudy olova, zinku), stroj., el.tech., chem., stav. hmot. Dop. křižovatka. — B. zal. vil. století.

Bobbio Norberto

Bobbio Norberto, *1909, it. právní filozof požitivismu, který se snaží modernizovat prvky normativismu. bobkový- list, sušené listy vavřínu, Lau-rus nobilis, používané jako koření ke zchutňováni jídel a do marinád. Bobo-Dioulasso [dju-J, m. v Homi Voltě, 112 600 obyv. Prům. stroj., text., dřevozpracující, potr., um. řemesel. Dop. křižovatka, bobokvěté, Fabales (vikvokvěté, Vicia-les; luštinaté, Leguminosae) — řád dvouděložných rostlin. Na kořenech

Bassermann Albert

Bassermann Albert, 1867—1952, něm. div. a film. herec; člen Brahmova (1899-1909) a Reinhardtova (1909 až 1915) souboru. Role: Mefistofeles (Goethe, Faust). Od 1934 ve Švýcarsku, od 1939 v USA.

Wednesday, March 1, 2017

Cytostatika

cytostatika [-ty-, řec. + lat ], kance-rostatika — látky zastavující růst a množení buněk; blokuji i schopnost tvořit protilátky. Používají se k potlačeni nežádoucí novotvorby tkáně, např. nádorové, a k imunosupresi. cytostoma [lat. < řec.J, buněčná ústa prvoků.

Békés

Békés [-kéš] 1. m. v Maďarsku ve stejnojmenné župě, 22 000 obyv. Prům. potr.,nábytkářský, košíkářský; 2. župa

Bayerischer Wald

Bayerischer Wald [bajriš-] viz Bavorský les.

Derealizace

derealizace [lat.], porucha vnímání vnějšího světa, spočívající v pocitech odcizeni. Vyskytuje se fyziol. (např. při únavě) nebo provází některá duševní onemocnění (např. neurózy, epilepsii).

Aochorage

Aochorage [enkeridž], přistavni m. v USA na Aljašce, 48 100 obyv. Letiště. Prům. a dop. středisko. Zal. 1914 při stavbě žel. Univ. (zal. 1957).

Bouaké

Bouaké [buake], m. v Pobřeží slonoviny, 150 000 obyv. Prům. text., tabákový, potr., tepelná elektrárna. Dop. křižovatka.